Privacy Statement

Privacy Statement

Van Wieringen Solutions, gevestigd aan Tobias Asserlaan 7, 2662 SB Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tobias Asserlaan 7, 2662 SB Bergschenhoek. Telefoonnumer: 010-2231534
Patricia van Wieringen is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Wieringen Solutions. Zij is te bereiken via info@vanwieringensolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Wieringen Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website of mail ontvangen en verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Geboorte datum
  • Opleiding en arbeidsverleden

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanwieringensolutions.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Wieringen Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Werkzoekende helpen werk te vinden en om werkgevers te helpen kandidaten te vinden.

Uw cv-gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die u heeft verstrekt via mail of ander medium kunnen ook worden doorsturen naar externe partijen als u solliciteert op een vacature. Dit om de kans te vergroten een baan voor u te vinden. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijk werknemer en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Wieringen Solutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Wieringen Solutions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Wieringen Solutions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Uw cv: 1 jaar – ten behoeve van het vinden van een baan
  • Contactgegevens van klanten: zolang zij klant zijn, of tot 1 jaar nadat zij dat niet meer zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Wieringen Solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commericiële activiteiten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Van Wieringen Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Wieringen Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanwieringensolutions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Van Wieringen Solutions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Wieringen Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden gegevens via een versleutelde verbinding verzonden en in beveiligde omgevingen beheerd. Indien er een derde partij bij betrokken is, is daar een verwerkersovereenkomst mee gesloten.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanwieringensolutions.nl